Közérdekű adatok

Vázsnok Község Önkormányzata

Szervezeti, személyzeti adatok

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Vázsnok Község Önkormányzata,
Vázsnok, Római u. 14.
Sásd, Dózsa u. 32. 72/576-520
fax: 72/576-522
titkarsag@sasd.hu

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Gombár József polgármester

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Lajos Márta hatósági ügyintéző,
kihelyezett ügyfélfogadás kedden 9-10 óra között.
Vázsnok, Római u. 14.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Gombár József polgármester,
Molnár János alpolgármester,
Fazekas Attila, Árki Gábor, Fenyvesi Jenő,
Molnár János képviselők

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécs, József Attila u. 10. 72/507-000 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

megtekintés

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében  gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

megtekintés

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Szervezeti és Működési Szabályzat
képviselő-testületi ülésekről készült nyilvános jegyzőkönyvek
(lásd alább)

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

lásd alább

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Gazdálkodási adatok

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

egymillió Forintot elérő és ötmillió Forint nem meghaladó értékű

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nincs

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

pályázati adatok

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nem releváns

Gazdasági program

2020-2024
Helyi Esélyegyenlőségi Program Megtekintés

Pályázatok

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
Támogatói okirat iktatószáma: K-SZ-0302/000636/2021
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatást mértéke: 1 000 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2021. 06. 14 – 2022. 04. 30.

Hirdetmények

-

 Földalap hirdetmények

A 375/4 Helyrajzi számú nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

 Rendeletek

VESZÉLYHELYZETI POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Jegyzőkönyvek 

2023.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2023.02.27 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2023.01.31 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2022.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2022.12.19 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.12.05 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.11.14 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.10.06 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.09.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.08.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.07.11 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.05.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.04.04 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.03.11 Rendkivüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.02.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.02.09 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.02.03 megtekintés - - -

2021.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2021.12.07 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.10.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.09.27 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.08.24 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.06.21 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2020.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2020.10.19 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.10.05 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.08.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.07.27 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.07.10 megtekintés - megtekintés megtekintés
2020.06.30 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.03.09 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.02.10 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2019.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2019.12.10 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.11.27 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.10.28 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.08.14 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.07.15 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.07.08 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.05.27 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.04.15 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.03.04 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.02.04 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.01.14. megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2018.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2018.12.12. rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2018.11.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.11.05 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.04.18 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.03.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.02.13 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2017.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2017.12.20 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.11.23 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.11.08 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.10.17 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.08.14 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.05.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.03.29 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.02.13 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.01.24 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés