Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§. (7) A képviselő-testület az Mötv. 21.§ (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, ellátja a törvényekben számára meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint önként vállalhatja a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető minden olyan helyi közügy megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt közszolgáltatási feladatait a Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségektől függően - az önkormányzat éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

3.sz. melléklet a 8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt közszolgáltatási feladatai

A)  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

 1. településfejlesztés, településrendezés
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézménye elnevezése,
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési önkormányzat tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
 6. óvodai elláttás,
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás,
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok
 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is,
 15. sport, ifjúsági ügyek,
 16. nemzetiségi ügyek,
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása,
 19. hulladékgazdálkodás,
 20. távhőszolgáltatás,
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
  (1) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

B) Az önkormányzat önként vállalt közszolgáltatási feladatai:

 1. Amatőr művészeti csoportok támogatása,
 2. Helyi civil szervezetek helyi szabadidős szervezési tevékenységének támogatása,
 3. A helyi közrend, közbiztonsági tevékenységben közreműködő civil szervezetek támogatása,
 4. Egyházi, felekezeti kezelésben lévő temető gondozása.

Önkormányzati közszolgáltatások után fizetendő díjak