Közérdekű adatok

Palé Község Önkormányzata

Szervezeti, személyzeti adatok

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Palé Község Önkormányzata,
Palé, Árpád u. 25.
Sásd, Dózsa u. 32. 72/576-520
fax: 72/576-522 titkarsag@sasd.hu

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Markóné Héder Tímea polgármester

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Szemmelrokné Vészi Adrienn hatósági ügyintéző,
kihelyezett ügyfélfogadás kedden 9-10 óra között:
Palé, Árpád u. 25.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Markóné Héder Tímea polgármester,
Rumpli Éva alpolgármester,
Salamon Tiborné, Sándor Boglárka, Csók József, Rumpli Éva képviselők

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécs, József Attila u. 10. 72/507-000 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

megtekintés

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

megtekintés

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

megtekintés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke nem releváns

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Szervezeti és Működési Szabályzat
képviselő-testületi ülésekről készült nyilvános jegyzőkönyvek (lásd alább)

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

lásd alább

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  

Gazdálkodási adatok

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Palé Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

egymillió Forintot elérő és ötmillió Forint nem meghaladó értékű

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nincs

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

pályázati adatok

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nem releváns
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése   VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
-
 „Nyugat – Hegyháti önkormányzatok útjainak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” projekt 
Tájékoztató

Gazdasági program

2020-2024
Helyi Esélyegyenlőségi Program Megtekintés

Pályázatok

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
Támogatói okirat iktatószáma: K-SZ-0302/000825/2021
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatást mértéke: 1 000 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2021. 06. 14 – 2022. 04. 30.

Rendeletek

VESZÉLYHELYZETI POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Jegyzőkönyvek

2023.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2023.03.13 megtekintés      
2023.02.02 megtekintés - - -

2022.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2022.12.01 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.11.24 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.11.04 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.10.19 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.09.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.08.29 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.07.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.05.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.04.06 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.03.10 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.02.16 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2022.02.10 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2022.01.27 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés

2021.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2021.12.09 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.11.11 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.10.13 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.09.28 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.08.17 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2021.06.29 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2020.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2020.10.20 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.09.30 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.08.24 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.07.23 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.06.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.03.10 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2020.02.05 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2019.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2019.11.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.10.30 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.09.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.08.21 megtkeintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.07.18 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2019.07.02 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.05.28 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.04.25 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.02.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.01.29 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.01.23 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés

2018.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2018.11.20 megtekintés - megtekintés megtekintés
2018.08.29 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2018.08.09 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.06.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.04.23 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.03.13 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.02.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés

2017.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2017.12.19 Rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.11.30 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.10.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.09.13 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.08.29 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.08.08 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.07.06 - megtekintés megtekintés megtekintés
2017.06.22 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.05.18 megtekintés megtekontés megtekintés megtekintés
2017.05.11 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.04.04 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.03.27 - megtekintés megtekintés megtekintés
2017.02.17 Rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés
2017.02.09 megtekintés megtekintés megtekintés