Lakóssági fórum jegyzőkönyve

Vállalkozói fórum jegyzőkönyve

Műszaki leírás

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007, Városközpont megújítása Sásdon

Kedvezményezett: Sásd Város Önkormányzata (támogatási összeg: 205 294 901 Ft)
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (támogatási összeg: 9 704 990 Ft)

Megvalósítási időszak: 2018.08.01. - 2021.07.31.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA: Sásd városközpontjának komplex rehabilitációja a település hosszú távú, fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében. A FEJLESZTÉS KONKRÉT CÉLJA a lakosság és a családok számára vonzó, modern városközpont kialakítása a közterek és a közparkok megújítása révén, másrészt a városközpontban található kereskedelmi egységek megújítása, a városkép javítása, a település kereskedelmi/szolgáltató központ funkciójának erősítése érdekében. A PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETE Sásd ITS-ben lehatárolt Városközponti akcióterület (településközponti belterület) része, annak méreténél szűkebb. A fejlesztési területek az alábbi terület-felhasználási egységekbe tartoznak: 356 hrsz., 357/1 hrsz. – Vt-1 vegyes terület, településközpont;357/1 hrsz., 358 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út; 365/1 hrsz. – Vt-2 vegyes terület, településközpont; 44 hrsz. – zöldterület, közpark; 43 hrsz. - Kö-6 közlekedési zterület, lakó és kiszolgáló út; 118 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út. HELYZETELEMZÉS: A fejlesztéssel érintett területek alulhasznosítottak, a meglévő funkciók kedvezőtlen módon történő keveredése miatt nem tudnak kiteljesedni. A Hősök terén lévő üzlethelyiségek állapota leromlott, az épületek működtetésük nem gazdaságos, jelentősen rontják a településképet. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a város 2030-ra elérendő jövőképének megvalósulásához, miszerint stabil gazdasággal és népességgel rendelkező, élhető kisváros, amely a térségének magas színvonalon szolgáltató központja kíván lenni. TEVÉKENYSÉGEK: Önállóan támogatható 3.1.1.2 a) tevékenység keretében valósulnak meg a zöldfelület rekonstrukciós tevékenységek. 3.1.1.2 c) I.2. tevékenység irányul a gazdaságélénkítésre, az üzletsorok építését tartalmazza. Önállóan nem támogatható választható tevékenységek keretében kerül megépítésre a Temető utca Deák tér közti gyalogos átkötés, utcabútorok beszerzése, a Hősök terén a köztérrendezés és parkolóhely rendezés. Kötelező tevékenységként megvalósulnak a soft szemléletformálási programok(települési arculat, helyi identitás) teljes körű akadálymentesítés, energiahatékonyság, nyilvánosság, partnerségi tervezés. Elektromos töltőállomás létesítése a térség gazdasági és társadalmi adottságai okán nem kerül kialakításra. FELHÍVÁS 3.4 MEGFELELÉS: ITS rendelkezésre áll; a projekt illeszkedik a város ITS-ben meghatározott célok, egyes projekt elemek konkrétan nevesítésre kerültek az ITS-ben; Igényfelmérés Kihasználtsági terv elkészült; a kérelem egyetlen akcióterületre vonatkozik; a hatályos rendezési eszközökhöz való illeszkedés 1. mérföldkőre biztosított; soft beavatkozások megvalósulnak; partnerségi tervezés folyamatos; projekt során új funkciók létesülnek, a meglévők magasabb minőségben lesznek elérhetők; ingatlan felhagyás nem releváns; ötletpályázat került lefolytatás, a benyújtott Tanulmányterv az ötletpályázaton nyertes tervdokumentáció alapján készült; az épület a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak megfelelően készül; teljes körű akadálymentesítés valósul meg. FENNTARTÁS: A projekt üzemeltetését Sásd Város Önkormányzata és a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösen végzi. A zöldfelületek és közterületek karbantartása kötelező önkormányzati feladat, költsége az éves költségvetésben rendelkezésre áll. Az új üzlethelyiségek használatáért az Önkormányzat bérleti díjat szed. A speciális szakértelmet igénylő kérdésekben időszakosan szakértők (pl. kertészmérnök) kerülnek bevonásra a fenntartás során. A projektelőkészítés szakaszában költség-haszon elemzés készül. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS: A területi szempontoknak való megfelelés az Igényfelmérés és kihasználtsági tervben bemutatott. A fejlesztés összhangban van a TOP és a megyei ITP és a városi ITS céljaival. Az igényfelmérés elkészült, a kockázatok beazonosításra kerültek, a projekt komplex fejlesztést céloz, hatásai bemutatottak, szinergiában valósul meg a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 Fedett piac megvalósítása Sásdon projekttel. Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételre kerültek. A projekt költségvetése költséghatékony és fenntartható módon tervezett. INDIKÁTOR: a projekt meghaladja a „városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor minimálisan elvárt értékét.