Pályázati projektek

Sásd Művelődési Központ napelemes korszerűsítése

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00093
Projekt időszak: 2019.05.01 – 2019.12.30.
Támogatás összege: 33 737 800 Ft

Sásd Város Önkormányzata a Sásd „Művelődési Központ” - 7370 Sásd, Szent Imre út 25-27. helyszínen lévő épületen, HRSZ: 211/1. számú felhasználási helyen, a 020180853024298 gyári számú mérőórára az alábbi 57,6 kWp összteljesítményű napelemes rendszert valósítja meg. A pályázatban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt a "d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök" pontra vonatkozik. A napelemes rendszer műszaki leírása: Tetőre történő telepítéssel 192 db monokritályos Hanover Solar GmbH HS300M30D típusú, egyenként 300 Wp névleges teljesítményű, 16,5% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 1 tetőfelületen. Napelem modulok felülete tetősíkon összesen 326 m2. Várható éves hozam: 49 700 kWh. Beépítési helyzet tetővel párhuzamos, jól szellőző, közel déli tájolás. A napelemes rendszer elektronikai leírása: DC oldali kábelezés: A napelemes mező felől a kábelek kábelcsatornában és védőcsőben kerülnek lehelyezésre 100 m hosszan.  A távolság miatt 4 pólusú OTSZ kapcsolók beépítése szükséges. 4X6 mm2 keresztmetszetű szolárkábellel az emeleti szinten elhelyezett

inverterhez csatlakoznak. A napelemek földelését (napelemek alatt vezetve) 1X16 illetve keresztmetszetű MKH EPH kábellel biztosítjuk a meglévő épület elosztójában való közösítéssel. AC oldali kábelezés: Az inverter AC oldali csatlakozása az épület főelosztójában történik. Külön leválasztó és védelmi eszközökön keresztül kapcsolódik a meglévő elektromos hálózathoz.  30 méter hosszú, kábelcsatornában vezetett, minimum 5X35 mm2 keresztmetszetű rézkábellel csatlakoztatjuk az elosztóhoz három fázison. Védelmi beállítások, feszültségszintek a szolgáltatói igénynek megfelelően lesznek kialakítva. Villámvédelem: Az épületen van kialakítva villámvédelem, melybe integrálni szükséges a napelemes rendszert, T1+2 túlfeszültség védelmi eszközöket szükséges alkalmazni. Csatlakozási teljesítmény: A csarnok jelenleg 3X200 A-s csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik. Statikai leírás: Az alkalmazott panelek mérete 1640 X 992 X 35 mm, súlya 19,5 kg. -a 326 m2 felületen 192 db panel és tartószerkezet súlya 4233 kg. A tartószerkezettel együtt az 1 m2-re eső súlyterhelés 12,9 kg. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak relevánsak a projektünkkel kapcsolatban: a projektmenedzsment feladatok ellátása, a projekt előkészítése kapcsán az épületenergetikai tanúsítvány, a kiviteli terv, a projekt terv elkészítése, a HMKE rendszer megvalósítási terveinek elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a képzés esetében az oktatási anyag kidolgozása és képzés megtartása az energetikai beruházással érintett épület állandó használói számára, illetve műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése. A megvalósuló fejlesztésről tervezett a lakossági tájékoztatás megtartása a rendezvényszervezési költségsorhoz kapcsolódóan a projekt átadásakor.  A projektben szereplő rendszer használatbavételének engedélyére és a hatósági díjára, valamint minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségekre vonatkozó költségsorokat tartalmazza a projekt költségvetése. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM-ban megnevezett stratégiai célok teljesüléséhez. Az ITP-ben meghatározott „A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése” prioritáshoz kapcsolódó megyei stratégiai célként szerepel a Stratégiai erőforrások fenntartható használata, mely alapján világosan kimutatható a kapcsolódás a projekt és fejlesztési tervek között.A stratégiai erőforrások fenntartható használata keretében megfogalmazott fejlesztési terv a megye gazdaságának fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása érdekében is megkívánja a környezet állapotának javulását a fenntarthatóság megtartásával és az erőforrások minél környezettudatosabb gazdálkodásával, melyhez szorosan kötődik a megye jövőképe: „Baranya megye 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás”. Az azbesztmentesítés s az akadálymentesítés nem releváns jelen projektre nézve.

ugrás az oldal tetéje

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

 A tervezett beavatkozás célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése (csapadékvíz elvezetés átépítése és részben új csapadékvíz elevezető hálózat létesítése és a meglévő árok felülvizsgálata a befogadó Baranya-csatornáig) a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés során az alábbi területek érintettek:

- Gödrei vízfolyás: A teljes szakaszon a földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges, illetve beton átereszek átépítése is indokolt.

- Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca: Áteresz ás árok átépítések.

- Vásártéri szakasz: A földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges. Új áteresz létesítése.

 Csapadék csatornahálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése része a projektnek a Kossuth Lajos. utca, Petőfi utca kereszteződésénél, valamint a Vásártér területén.

 Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik. A fejlesztés magas talajvízállású területen valósul meg (a talajvíz a völgytalpakon a felszínhez közel 2-5m mélységben található), ezért a törekvés részben tud csak megvalósulni. A kritikus részeken a pályázó célja a lehullott csapadékvíz mielőbbi elvezetése a veszélyeztetett területekről. A település közvetlen szomszédágában a 019 hrsz-ú víznyerő kút közelsége miatt, mely jelenleg is a fogyasztás csaknem felét elégíti ki, nem alakítható ki tározó. Erre nagyobb esély a távolabbi külterületeken, a Baranya-csatorna mentén kínálkozik.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010

17 192 359 17 192 359

ugrás az oldal tetéje

Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

A projekttel érintett Sásd Arad utca 1. szám alatti (312 hrsz.) épület ad helyet három önkormányzati alapítású, fenntartású intézménynek is, így a Védőnői Szolgálatnak, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak és Központnak, valamint a Sásdi Szociális Szolgálatnak. A felújítandó épület önkormányzati kötelező közszolgáltatási feladatokat lát el. Ilyen kötelező feladat az egészségügyi alapellátás körében a védőnői szolgálat fenntartása és szolgáltatás biztosítása. A védőnői szolgálat nyolc településen látja el feladatait. A feladatellátás egyben magába foglalja az iskolai egészségügyi feladatok ellátását is, a bölcsödében, nyolc település óvodájában, az általános iskolában és a sásdi középiskolában is. A projektben érintett ingatlan több funkciót lát el, az egészségügyi alapellátáson felül a következő ilyen: kötelező alapellátási szolgáltatási kör a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások. Ebbe tartoznak bele nyolc települést érintően a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a Hegyháti Járás valamennyi településére kiterjedően a család- és gyermekjóléti feladatok törvényben meghatározott és kötelezően ellátandó feladatai. A harmadik alapellátási körbe tartozik a Sásdi Szociális szolgálat, amely intézményi keretek között tizennégy önkormányzat felé nyújt szolgáltatást. Ellátja a házi segítségnyújtási feladatokat és az idősek és demens betegek nappali ellátását. A Szolgálatot, mint intézményt, a tizennégy alapító önkormányzat által létrehozott Szociális Társulás alapította és tartja fenn.

 Az Arad utca 1. szám alatti épület építészeti szempontból, illetve műszaki állagát tekintve megfelelő, de az elkészített energiatanúsítvány szerint rossz energetikai mutatókkal rendelkezik. A hőszigetelése és maga az épület szigetelése is hiányos, jelenkor követelményeinek, jogszabályi előírásainak nem felel meg. A nyílászárói elavultak, állapotukat tekintve nagyrészt rosszak, ezért cserére szorulnak. Fűtési technológiája rossz hatékonyságú (gázkonvektorok), ezért annak korszerűsítése is indokolt. Az épület nem felel meg a horizontális követelményként is előírt akadálymentesítési előírásoknak. Ezért különös tekintettel, hogy az épület funkciója az idősekről való gondoskodás is, feltétlenül szükséges az épület teljes körű akadálymentesítése. E nélkül feladatait teljes körűen ellátni nem tudja. Ezen körülmények indokolttá és szükségessé teszik, hogy a projekt megvalósításával a szolgáltatás tárgyi feltételei, körülményei lényegesen javuljanak. Eredményeként az épület állaga is javul, és hosszabb távon a működtetése az energia-megtakarítás révén olcsóbbá válik, valamint a teljes körű akadálymentesítést is sikerül megvalósítani.

Célunk az infrastruktúra energiahatékonysági fejlesztése és megújuló energia-felhasználásának növelése. A projekt megvalósítása révén sikerül elérni az épület hatékonyabb és olcsóbb energetikai működtetését azáltal, hogy az épület teljes körű energetikai szigetelése mellett megújuló energia felhasználásával, napkollektorok, napelemek elhelyezésével elektromos energiát illetve hőenergiát állítunk elő. Továbbá szilárd tüzelésű biomassza kazán üzembe helyezésével is hozzájárulunk ezekhez a célokhoz. Kondenzációs gázkazánra cseréljük az elektromos bojlereket, a melegvizes rendszert felújítjuk, ehhez kapcsolódóan három darab napkollektort telepítünk, két hőcserélős HMV tároló beépítése is megtörténik. Ezen felül 48 db napelemet is telepítünk, amelyek révén elektromos áramot nyerhetünk. A projekt rövid távú hatásai és eredményei mellett (olcsóbb üzemeltetés, körülmények javítása) hosszabb távú eredményei is lesznek. Kiemelendő e tekintetben a szén-dioxid kibocsájtás csökkentése, ezzel hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtásának minimalizálásához. A megújuló energiaforrások elérhetővé tételét is népszerűsítjük ez által.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 81 963 706 81 963 706

ugrás az oldal tetéje

Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A projekt megvalósítása során előkészítjük, majd be is vezetjük az ASP rendszert a Sásdi Közös Önkormányzati hivatal székhelyén a sásdi hivatalban és a gödrei kirendeltségen. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében és a hatékony működés segítéséhez eszközbeszerzést hajtunk végre. A munkaállomásokat fejlesztjük (pl. pc, nyomtató stb.) vásárlásával. Kártyaolvasókat szerzünk be, melynek használatával az önkormányzat dolgozói e-személyi segítségével be tudnak lépni a rendszerbe. Sásd Város Önkormányzatának képviselőtestülete által jóváhagyott és meghirdetett IT biztonsági és iratkezelési szabályzat fog elkészülni, melyek az ASP rendszer használatához kerülnek majd aktualizálásra. Az önkormányzati elektronikus ügyintézés folyamatának kialakítása érdekében, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások kerülnek megfogalmazásra, az ennek alkalmazásához szükséges önkormányzati rendeleteket megalkotjuk, a folyamatban részt vevő ügyintézőket felkészítjük a feladatra. A rendszer bevezetésének megkönnyítése érdekében adattisztítási, adatmigrációs és tesztelési tevékenységeket végzünk el.

Döntés éve

Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2016. Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-0039 6 987 470 6 987 470

 

ugrás az oldal tetéje

Emléktábla elhelyezés a Sásdról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére

A projekt keretein belül egy emléktáblát helyeztünk el az 1945-ben Sásdról gyűjtő- és hadifogolytáborokba elhurcolt 35 lakos emlékére a Sásdi Történeti Téka épületének falán.

Döntés év Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2016. Emléktábla elhelyezés a Sásdról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére GUL-15-D-2016-00106 500 000 500 000

 

ugrás az oldal tetéje

Területi együttműködés kialakítása Sásdon

A sásdi járásban megvalósuló projekt célja, hogy szakmai párbeszéd kezdődjön a járási együttműködésben részt vevő önkormányzatok és egyéb bevont szervezetek között. A projekt során a résztvevő önkormányzatok meglévő Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) felülvizsgáljuk és a jó gyakorlatok azonosítását követően elkészül a Járási Esélyteremtő Programterv (JEP). A szakmai munkában helyi szakemberek és külső szakértő egyaránt részt vesz.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2015. Területi együttműködés kialakítása Sásdon ÁROP-1.A.3-2014-2014-0120 21 977 975 21 977 975

Kapcsolódó dokumentum:

ugrás az oldal tetejére

Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton

Az Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton című pályázat komplex, több települést érintő projekt. Sásdon a Szent Imre utca 12. szám alatti önkormányzati irodaépület (hrsz.: 229/4) külső hőszigetelése valósult meg.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2014. Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton LEADER 2 611 700 2 675 200

ugrás az oldal tetejére

Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén

A projekt célja napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer telepítése a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telephely mellett található Sásd 013/20 hrsz-ú területen. A rendszer a telep áramellátását hivatott szolgálni. Elhelyezésre került 222 db polykristályos napelem tábla, összesen 49,92 kWp csúcsteljesítménnyel. Pályázatunk kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - hogy ösztönözze a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, valamint hozzájáruljon a város energiatermelésének korszerűsítéséhez, az energiaköltségek csökkentéséhez.

Támogatás és összköltség az EMIR alapján:

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2013. Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0122 48 200 214 56 706 135

ugrás az oldal tetejére

 

"Tiszta víz - tiszta élet!" - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása II. forduló

Projekt azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047
Projekt időszak: 2012.05.25 – 2015.05.31
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 364 685 109 Ft

Sásd város (gesztor) és a kistérség - köztük a fejlesztéssel érintett hét környező település - vízellátása évtizedek óta vízminőségi problémákkal küzd. A probléma forrása olyan kémiai szennyezők jelenléte az ivóvízhálózatban, mint a bór, fluorid, nitrit, vas, mangán - melyek határérték feletti koncentrációi biológiai szennyezettséget okoznak. Sásd város önkormányzata valamint a jogi személyiség nélküli társulásban résztvevő önkormányzatok a három üzemeltető szervezettel (Pécsi Vízmű Zrt, Komló-Víz Kft és Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) egyeztetve közösen döntötték el a térség ivóvízminőség-javító programjának beindítását. A program célja a 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, valamint az elosztóhálózat problémáinak megoldása, úgy mint a nyomásingadozás, klórtartalom és a másodlagos vízszennyeződés, pangó vizek keletkezésének kizárása. A fejlesztés indokai: - A fejlesztéssel érintett települések kútjai határérték feletti mennyiségben tartalmaznak ammóniumot, nátriumot (nem igényel beavatkozást), bórt, vasat, és mangánt. A vízművek kútjai régiek, rossz állapotban vannak, felújításuk indokolt. - A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a települések környezeti állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és életkörülményeit javítja, másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb feltételeket jelent a betelepüléshez. - A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus lehetőségeinek jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő ivóvízminőség révén biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek megtartása. - Nem biztosított a jelenlegi állapotban az érintett lakosság környezeti biztonsága. - A vízminőségi határértékek átlépése, a nem megfelelő ivóvízminőség egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják. - Nem biztosított a tisztább egészségesebb környezet elérése. Vízminőségi problémák illetve azok alapvető okai: - Régen a vízfeltárást inkább mennyiségi oldalról biztosították, a ma releváns szennyező komponenseket nem mérték. - Szerves és nem szerves szennyező anyagok jelenléte a vízadó rétegekben- természetes előfordulás, vagy szennyező emberi tevékenység következménye. - Meglévő tisztítás technológia nem megfelelő hatásfokkal működik, elavult (általában 80-90-es években épültek. Metanull, Fermasicc, Irma, Vattenteknik). - Másodlagos szennyeződés az elosztóhálózatban. - Túldimenzionált elosztó hálózatok, pangó vizek, rossz nyomásviszonyok. Közvetlen célcsoportok: - Az ivóvíz-minőség javításban közvetlenül érintett háztartások (~5520 fő, 95,8%) Közvetett célcsoportok - Projektterület teljes lakossága - A mikrotérség lakossága - üzemeltető szervezetek Főbb tevékenységek A fejlesztés során a 8 érintett településből Kishajmás (~2,8 km; vízátvétel Bodolyabérről) és Palé (2,0 km; vízátvétel Sásdról) megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátása távvezeték megépítésével valósul meg, míg a további hat település tekintetében biológiai ammóniummentesítés történik. Ennek során mintegy 4770 fm távvezeték épül, 445 fm távvezeték és 410 fm települési vízvezeték felújítás történik, 48660 fm hálózattisztítás, 6 db kútfúrás, 6 db vízműtelep felújítás és 1110 m3/d új víztisztítási eljárás alkalmazása mellett. A rendszer üzembe helyezése előtt 6 hónap próbaüzem kerül betervezésre. A projekt legfőbb eredménye, hogy a projektterület (2013-ra becsült) 5.769 fős népességének, mintegy 95,8%-a, azaz ~5.520 fő jut majd megfelelő minőségű vízhez. A projekt megvalósítása és fenntartása során nagy hangsúlyt kapnak az esélyegyenlőségi (esélyegyenlőségi felelős alkalmazása, esélyegyenlőségi képzés, érintett célcsoporttal egyeztetés) és környezeti fenntarthatósági vállalások (fenntarthatósági terv, partnerség építés, ÜHG anyagok csökkentése) teljesítései. A kommunikációs kötelezettség teljesítése az Arculati Útmutató és kedvezményezetti tájékoztatási útmutató előírásaival összhangban teljesítésre kerül.

Támogató szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Honlap elérhetőség:
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Energia Központ Nonprofit Kft.

Elérhetőség:
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Tel.: +36 1/802-4300

ugrás az oldal tetejére

"Tiszta víz - tiszta élet!" - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása I. forduló

Projekt azonosító: KEOP-7.1.3.0-2008-0020
Projekt időszak: 2009.02.20 – 2012.01.17.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 13 451 250 Ft

 

Az ivóvíz minősége a magyar és európai közösségi jogszabályok által szigorúan szabályozott, stratégiai fontosságú közegészségügyi kérdés. Sásd város (gesztor) és a kistérség - köztük a fejlesztéssel érintett hét környező település - vízellátása évtizedek óta vízminőségi problémákkal küzd. A probléma forrása olyan kémiai szennyezők jelenléte az ivóvízhálózatban, mint az ammónium, bór, fluorid, nitrit, vas, mangán - melyek határérték feletti koncentrációi biológiai szennyezettséget okoznak. Sásd város önkormányzata valamint a társulásban résztvevő önkormányzatok a két üzemeltető szervezettel (Pécsi Vízmű Zrt, Komló-Víz Kft) egyeztetve közösen döntötték el a térség ivóvízminőség-javító programjának beindítását. A program célja a 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, valamint az elosztóhálózat problémáinak megoldása, úgy mint a nyomásingadozás, klórtartalom és a másodlagos vízszennyeződés, pangó vizek keletkezésének kizárása. A legfőbb, a projekthez kapcsolódó általános célkitűzések az alábbiak: o A környezetkárosító hatások megelőzése, megszüntetése, a rongálódott környezeti állapot helyreállítása, a természeti erőforrásokkal való hatékony, környezettudatos gazdálkodás végzésének elősegítése o Az emberi egészséget veszélyeztető káros hatások megelőzése, illetve mérséklése, lakossági szemléletformálás és környezeti nevelés o Életminőség javítása az egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos biztosításával A legfőbb, a projekthez kapcsolódó közvetlen célok az alábbiak: o A környezetminőség védelme, javítása, környezetvédelem hatékonyságának javítása, környezettudatosság erősítése o A lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minősége valamennyi szabályozott paraméter tekintetében megfelelő legyen o A települési közműolló jelentős mértékű zárásának elérése Legfőbb eredményindikátorok (célértérték): - A projektterület településein megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma: 4895 fő - A projektterület településein megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok aránya: 80% A projekt sikere a térség egészét érinti így célcsoport a fejlesztéssel érintett települések társadalma, a lakosság, a gyermekintézmények, az egészségügyi intézmények alkalmazottai és kezeltjei, a turisták, valamint a vállalkozások. A projekt elsődleges célcsoportja a települések területén élő, ellátandó állandó lakosok. A projekt másodlagos célcsoportjai a projektterületen lévő önkormányzati intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és egyéb intézmények, amelyek szintén részesülhetnek az eredményekből. A közvetlen érintettek célcsoportjába tartoznak még a turisták, akik a térségbeli látnivalók megtekintése céljából a szolgáltatásból részesülnek. A projekt nem rendelkezik engedélyes tervvel. A fejlesztéshez szükséges legfontosabb dokumentumok az engedélyezési tervdokumentáció és a vízjogi engedély az 1. fordulós pozitív döntést követően fog az Önkormányzat rendelkezésére állni. A szükséges tervdokumentáció és az engedélyek beszerzése a cselekvési ütemtervben előre betervezett. A fejlesztés tartalma A fejlesztés megvalósításának eredményeként új vízkezelő tisztítástechnológia kerül kivitelezésre, melynek legfőbb célja a biológiai ammóniumeltávolítás és vas-mangántalanítás. Az egyes települési fejlesztések lényegében megegyeznek egymással. A tervezett vízkezelés technológiai lépései a következők: kondicionálás-légtelítés; túlnyomásos légtelítés; részleges vas- mangáneltávolítás, teljes nitrifikáció automatikus üzemű FMa szűrőkben; UV csírátlanítás; biztonsági szűrés homokszűrőn keresztül; fertőtlenítés nátriumhipoklorittal. Alapvető műszaki kivitelezési feladatok: - Mechanikai hálózattisztítás, vezetékcsere és összekötővezeték építése, kútfelújítás és a tárolók felújítása, nyomásfokozó szivattyúk cseréje, új kút tervezése és kivitelezése,szükség szerinti kút lezárás(ok). A településenkénti műszaki tartalmat az előzetes megvalósíthatósági tanulmány részletesen tartalmazza.

Támogató szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Honlap elérhetőség:
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Energia Központ Nonprofit Kft.

Elérhetőség:

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Tel.: +36 1/802-4300

ugrás az oldal tetejére

"Játszótárs" - a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának a fejlesztése

Projekt azonosító: DDOP-3.1.2-12-2012-0006
Projekt idószak: 2013.05.01. – 2014.06.30.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 90.691.075 Ft

A projekttel érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a fenntartó Települések Oktatási Társulásában érintett települések, akik gyermekeket küldenek a nevelési intézménybe.

A tervezett infrastrukturális tevékenységek részletezése

Meglevő óvodaépület felújítása:

 • Az épület energetikai mérlegének javítása, a külső homlokzat hőszigetelésének, a meglevő lapos tető szigetelőértékének feljavításával.
 •  A meglevő főzőkonyha (200 adagos) átalakítása, a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelően.
 •  Elkülönítő helyiség létrehozása a meglevő alapterületen.
 •  A tornaszoba bővítése 60 m2 hasznos alapterületre.
 •  A jelenleg meglevő szabványtalan foglalkoztatók (2 db) átalakítása úgy, hogy azokból 1 db min. 50 m2 alapterületű foglalkoztató öltöztetővel és mosdóhelyiséggel kialakuljon.
 •  Gyermekpszichológus- és fejlesztőhelyiségek létrehozása.
 •  A helyiségcsoportok racionalizálása oly módon, hogy 1 db új legalább 15 m2-es szertárhelyiség kialakuljon.
 •  Az óvodához kapcsolódó udvar fejlesztése, ez nem része az engedélyes tervdokumentációnak, mert olyan munkálatokról van szó, elsősorban karbantartás, ami nem engedélyköteles.

 Az épület bővítmény helyiségigényei:

 •  1 db min. 50 m2 alapterületű csoportszoba létrehozása öltöztetővel, wc-mosdó helyiségekkel.
 •  Akadálymentes wc-mosdó blokk kiépítése.
 •  Teakonyha létrehozása a nevelőtestület számára.
 •  A vezetői iroda kibővítése.

 A kötelező helységek megléte, állapota a fejlesztés előtt és azt követően

A meglevő épületben az alábbi funkcionális átalakításokat tervezték:

 • A tornaszoba déli oldalra bővül oly módon, hogy az előírt 60 m2-t biztosítani lehessen.
 • A 2 szabványtalan foglalkoztató átalakítását tervezték, melynek következménye 1 szabályos méretű foglalkoztató öltözőtetővel, wc-mosdó helyiségekkel, valamint kialakult a logopédiai foglalkoztató és az óvodapszichológusi egyéni fejlesztő helyiségek.
 • A szülők számára a meglevő wc–mosdó helyiséget áthelyezték.
 • A meglevő szertárat így nagyobb méretűvé alakították ki és a bejáratát akadálymentesen is használhatóvá tették.
 • A vezetői irodát felbővítették 20 m2-esre, és a megvilágítását nyugati oldalról terveztük.
 • A nevelőtestület számára kialakítottak öltöző-wc-mosdó helyiségeket.
 • Kialakításra kerül egy elkülönítő helység, amely nem állt rendelkezésre.
 • A nevelőtestületi iroda biztosít helyet a könyvtárnak.

 Konyha átszervezése:

 • A meglevő bejáratot eredeti helyén hagyták, nem változtatták meg a földesárú, a gyöngyöleg raktárak helyét, amiként az öltöző-mosdó-wc helyiségeket is eredeti helyükön hagyták.
 • Az átvevő a széles folyosón eredeti helyén marad.
 • A szárazárú raktárat szintén eredeti helyén hagyták.
 • Zöldségelőkészítőt, húselőkészítőt építenek külön melyeknek alapanyag beszállítás a folyosó felől történik, az előkészített termékek konyhába juttatása pedig átadóablakon keresztül.
 • A pékárú helyiséget szintén átadóablakkal kapcsolták a főzőkonyhához.
 • A főzőkonyha a megfelelő főzőeszközök elhelyezésének lehetőségét tartalmazza, a fekete mosogatót viszont a konyha egy szegletében helyezték el.
 • A fehér mosogató a konyhától független helyiségként azzal funkcionális kapcsolatba áll.
 • A tálaló mind a konyhával mind a fehér mosogatóval funkcionális kapcsolatba került.
 • A fehér mosogatóból a hulladékot külön hozzákapcsolt hulladéktárolóba juttatják, majd onnan külső ajtón keresztül kerül elszállításra.

A  tervezett új épület funkcionális leírása

A projekt keretében épületkiváltást nem történik, hanem a meglévő óvodaépület kerül kibővítésre, hogy új csoportszobák ki lehessen alakítani. Az épület bejárat a Dózsa Gy. utca felől történik, (nyeles telkes kialakításnál fogva). Az óvoda udvar kapuval határolódik el az utca felőli tértől.
Az épület jelenlegi főbejárata észak felől szervezett, szélfogóval. A tervezett bővítményt úgy helyezték el, hogy ez az északi főbejárat és módosítással, de továbbra is megmaradhasson.
Fedett bejáratot terveztek, amelyhez kapcsolták az akadálymentesített rámpákat is.
A szélfogón át jutunk a széles közlekedő térbe, amelynek vége a hosszirányú folyosó , így a kettő kapcsolata adja az un. közlekedő - osztóteret.
A főbejárati tengelytől nyugatra helyezték el az új csoportszobát, amelyet az öltöztetőn keresztül érhetünk el.
Az öltöztetőhöz kapcsolták a mosdó-wc helyiséget. A mosdó helyiségben 3-3 db WC, illetve mosdókagylót helyeztek el, emellett helyet biztosítottak 1 zuhanyoztatónak és 1 mosógépnek.
A csoportszoba nyugati oldalán helyezték el a megvilágító felületeket (üvegfal, ablak) amely egy külső fedett terasszal határolt.
A főbejárati közlekedőtől keleti irányban helyezték el az akadálymentes wc-mosdó helyiséget, (erről részletes leírás a rehabilitációs szakmérnök anyagában).
A bővítménynek része még a teakonyha, ez azonban a meglevő nevelőtestületi szoba felől kerül megnyitásra. A vezetői iroda kibővítésre kerül, a bővítmény már az új részhez kapcsolódik, a meglévő bejárata megmarad.

A beszerzendő eszköztípusok ismertetése

 • Valamennyi játékformához számszerű bővítés a normatív előírásnak megfelelően.
 • Csoportonként 1-2 db egyensúlydeszka.
 • Zenehallgatáshoz felhasználható hangkazetták, CD-k 5-6 db.
 • Új mesekönyvek és lapozgatók, különféle ismeretterjesztő könyvek.
 • Ismeretterjesztő videó filmek, új tartalmú játékok.
 • A sajátos nevelési igénynek megfelelő eszközök, felszerelések.

A beszerzendő eszközök részletes leírását az eszközlista tartalmazza. Egyik csoportba azok tartoznak, amelyek a konyhatechnológia fejlesztéséhez járulnak hozzá: fagyasztóláda, hűtő, tűzhely, pároló, tálak, tárolók, aprító, evőeszközök, stb.
A másik nagy csoportba azok az eszközök tartoznak, amelyek lehetővé teszik a folyamatos működést, szakmai munkát: bútorok a meglévő csoportszobákba, az új csoportszoba és az egyes helyiségek berendezése, fejlesztő játékok, takarító eszközök, az udvar karbantartását segítő eszközök.

Közbeszerzési kiírás
Közbeszerzés