Pályázati projektek

Fedett piac megvalósítása Sásdon

Kedvezményezett: Sásd Város Önkormányzata (támogatási összeg: 143 150 000 Ft)
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (támogatási összeg: 6 827 548 Ft)

Megvalósítási időszak: 2018.08.01. - 2021.07.31.

A „Fedett piac megvalósítása Sásdon” című projekt Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A fejlesztés helyszínét adó Sásd a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő Hegyháti járás székhelye. A járás kedvezőtlen gazdasági és társadalmi mutatókkal rendelkezik. A térségben népessége folyamatos csökkenést mutat, magas a munkanélküliség, alacsony a lakosság jövedelemszintje. A járás gazdasági fejlődésének és foglalkoztatottsági helyzetének elősegítése érdekében Sásd Város Önkormányzata fedett piac létrehozását tervezi. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;”. Az önkormányzati törvény felhatalmazása mellett Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is kulcsprojektként szerepel a járási fedett piac létrehozása. A tervezett projekt igazodik a felhívás és a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó célhoz, miszerint a nemzeti célkitűzéssel összhangban a teljes foglalkoztatás és a munkalapú társadalom fő eszköze a gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. A piac értékesíti színteret jelent a térség termelői, kiskerekedői számára, ezáltal kereslet ösztönző hatása van. A projekt önmagában 1 újmunkahelyet teremt elősegítve a térség foglalkoztatási helyzetének javítását. A konkrét gazdaságfejlesztési cél mellett a piac épületének belvárosban való lehelyezésével a projektnek jelentős szerepe van a városkép alakításában, a Sásd város jövőképében megfogalmazott „élhető kisváros” megvalósításában. Ezen felül a piac és környezet közösségi színtér, melynek komoly közösségformáló szerepe van. Önállóan támogatható tevékenységek keretében sor kerül egy új építésű fedett piac létrehozására a jogszabályi előírások szerinti parkoló férőhelyek kialakításával. Választható tevékenységként beszerzésre kerülnek a piac működéshez szükséges alapvető eszközök. Megvalósításra kerülnek a felhívás által elvárt kötelező tevékenységek, mint az akadálymentesítés, az épület az energiahatékonysági szempontok szerint kerül tervezésre és kivitelezésre. Sor kerül a kötelező nyilvánosság biztosítására. A térség gazdasági helyzetéből adódóan elektromos töltőállomás létesítésére nincs igény. A projekt eleget tesz a felhívás által elvárt horizontális követelményeknek. A projekt szinergiában valósul meg a tervezett TOP-2.1.2-16 támogatási kérelemmel és a bírálat alatt lévő EFOP-1.5.3-16-2017-00080 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekttel. A fejlesztés elvárt eredménye egy a helyi igényeket kielégítő fedett piac létesítése a működtetéshez szükséges kiszolgáló helyiségekkel és parkolási infrastruktúrával. a projekt által vállalt indikátorok:támogatásban részesülő vállalkozások száma 3,Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 2, nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 1. A projekt elszámolható összköltsége 149.977.548 Ft. Ebből Sásd Város Önkormányzata által elszámolt összeg 143.150.000 Ft, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által elszámolható költség 6.827.548 Ft. Sásd Város Önkormányzata a projekt tekintetében Áfa levonására jogosult, míg a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségei bruttó módon kerülnek elszámolásra. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A megépülő piac üzemeltetését Sásd Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önkormányzattal kötendő üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. A projekt pénzügyi elemzése a vonatkozó CBA útmutató pénzügyi elemzés fejezetében előírtak alapján készült. A támogatási arány meghatározásának eredményeképpen megállapítható, hogy a projekt 100%-os támogatásban részesíthető. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a projekt maximálisan 149.977.548 HUF összegig finanszírozható EU támogatásból.

 

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00007, Városközpont megújítása Sásdon

Lakóssági fórum jegyzőkönyve

Vállalkozói fórum jegyzőkönyve

Műszaki leírás

Kedvezményezett: Sásd Város Önkormányzata (támogatási összeg: 205 294 901 Ft)
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (támogatási összeg: 9 704 990 Ft)

Megvalósítási időszak: 2018.08.01. - 2021.07.31.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA: Sásd városközpontjának komplex rehabilitációja a település hosszú távú, fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében. A FEJLESZTÉS KONKRÉT CÉLJA a lakosság és a családok számára vonzó, modern városközpont kialakítása a közterek és a közparkok megújítása révén, másrészt a városközpontban található kereskedelmi egységek megújítása, a városkép javítása, a település kereskedelmi/szolgáltató központ funkciójának erősítése érdekében. A PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETE Sásd ITS-ben lehatárolt Városközponti akcióterület (településközponti belterület) része, annak méreténél szűkebb. A fejlesztési területek az alábbi terület-felhasználási egységekbe tartoznak: 356 hrsz., 357/1 hrsz. – Vt-1 vegyes terület, településközpont;357/1 hrsz., 358 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út; 365/1 hrsz. – Vt-2 vegyes terület, településközpont; 44 hrsz. – zöldterület, közpark; 43 hrsz. - Kö-6 közlekedési zterület, lakó és kiszolgáló út; 118 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út. HELYZETELEMZÉS: A fejlesztéssel érintett területek alulhasznosítottak, a meglévő funkciók kedvezőtlen módon történő keveredése miatt nem tudnak kiteljesedni. A Hősök terén lévő üzlethelyiségek állapota leromlott, az épületek működtetésük nem gazdaságos, jelentősen rontják a településképet. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a város 2030-ra elérendő jövőképének megvalósulásához, miszerint stabil gazdasággal és népességgel rendelkező, élhető kisváros, amely a térségének magas színvonalon szolgáltató központja kíván lenni. TEVÉKENYSÉGEK: Önállóan támogatható 3.1.1.2 a) tevékenység keretében valósulnak meg a zöldfelület rekonstrukciós tevékenységek. 3.1.1.2 c) I.2. tevékenység irányul a gazdaságélénkítésre, az üzletsorok építését tartalmazza. Önállóan nem támogatható választható tevékenységek keretében kerül megépítésre a Temető utca Deák tér közti gyalogos átkötés, utcabútorok beszerzése, a Hősök terén a köztérrendezés és parkolóhely rendezés. Kötelező tevékenységként megvalósulnak a soft szemléletformálási programok(települési arculat, helyi identitás) teljes körű akadálymentesítés, energiahatékonyság, nyilvánosság, partnerségi tervezés. Elektromos töltőállomás létesítése a térség gazdasági és társadalmi adottságai okán nem kerül kialakításra. FELHÍVÁS 3.4 MEGFELELÉS: ITS rendelkezésre áll; a projekt illeszkedik a város ITS-ben meghatározott célok, egyes projekt elemek konkrétan nevesítésre kerültek az ITS-ben; Igényfelmérés Kihasználtsági terv elkészült; a kérelem egyetlen akcióterületre vonatkozik; a hatályos rendezési eszközökhöz való illeszkedés 1. mérföldkőre biztosított; soft beavatkozások megvalósulnak; partnerségi tervezés folyamatos; projekt során új funkciók létesülnek, a meglévők magasabb minőségben lesznek elérhetők; ingatlan felhagyás nem releváns; ötletpályázat került lefolytatás, a benyújtott Tanulmányterv az ötletpályázaton nyertes tervdokumentáció alapján készült; az épület a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak megfelelően készül; teljes körű akadálymentesítés valósul meg. FENNTARTÁS: A projekt üzemeltetését Sásd Város Önkormányzata és a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösen végzi. A zöldfelületek és közterületek karbantartása kötelező önkormányzati feladat, költsége az éves költségvetésben rendelkezésre áll. Az új üzlethelyiségek használatáért az Önkormányzat bérleti díjat szed. A speciális szakértelmet igénylő kérdésekben időszakosan szakértők (pl. kertészmérnök) kerülnek bevonásra a fenntartás során. A projektelőkészítés szakaszában költség-haszon elemzés készül. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS: A területi szempontoknak való megfelelés az Igényfelmérés és kihasználtsági tervben bemutatott. A fejlesztés összhangban van a TOP és a megyei ITP és a városi ITS céljaival. Az igényfelmérés elkészült, a kockázatok beazonosításra kerültek, a projekt komplex fejlesztést céloz, hatásai bemutatottak, szinergiában valósul meg a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00005 Fedett piac megvalósítása Sásdon projekttel. Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételre kerültek. A projekt költségvetése költséghatékony és fenntartható módon tervezett. INDIKÁTOR: a projekt meghaladja a „városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor minimálisan elvárt értékét.

Sásd Művelődési Központ napelemes korszerűsítése

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00093
Projekt időszak: 2019.05.01 – 2019.12.30.
Támogatás összege: 33 737 800 Ft

Sásd Város Önkormányzata a Sásd „Művelődési Központ” - 7370 Sásd, Szent Imre út 25-27. helyszínen lévő épületen, HRSZ: 211/1. számú felhasználási helyen, a 020180853024298 gyári számú mérőórára az alábbi 57,6 kWp összteljesítményű napelemes rendszert valósítja meg. A pályázatban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt a "d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök" pontra vonatkozik. A napelemes rendszer műszaki leírása: Tetőre történő telepítéssel 192 db monokritályos Hanover Solar GmbH HS300M30D típusú, egyenként 300 Wp névleges teljesítményű, 16,5% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 1 tetőfelületen. Napelem modulok felülete tetősíkon összesen 326 m2. Várható éves hozam: 49 700 kWh. Beépítési helyzet tetővel párhuzamos, jól szellőző, közel déli tájolás. A napelemes rendszer elektronikai leírása: DC oldali kábelezés: A napelemes mező felől a kábelek kábelcsatornában és védőcsőben kerülnek lehelyezésre 100 m hosszan.  A távolság miatt 4 pólusú OTSZ kapcsolók beépítése szükséges. 4X6 mm2 keresztmetszetű szolárkábellel az emeleti szinten elhelyezett

inverterhez csatlakoznak. A napelemek földelését (napelemek alatt vezetve) 1X16 illetve keresztmetszetű MKH EPH kábellel biztosítjuk a meglévő épület elosztójában való közösítéssel. AC oldali kábelezés: Az inverter AC oldali csatlakozása az épület főelosztójában történik. Külön leválasztó és védelmi eszközökön keresztül kapcsolódik a meglévő elektromos hálózathoz.  30 méter hosszú, kábelcsatornában vezetett, minimum 5X35 mm2 keresztmetszetű rézkábellel csatlakoztatjuk az elosztóhoz három fázison. Védelmi beállítások, feszültségszintek a szolgáltatói igénynek megfelelően lesznek kialakítva. Villámvédelem: Az épületen van kialakítva villámvédelem, melybe integrálni szükséges a napelemes rendszert, T1+2 túlfeszültség védelmi eszközöket szükséges alkalmazni. Csatlakozási teljesítmény: A csarnok jelenleg 3X200 A-s csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik. Statikai leírás: Az alkalmazott panelek mérete 1640 X 992 X 35 mm, súlya 19,5 kg. -a 326 m2 felületen 192 db panel és tartószerkezet súlya 4233 kg. A tartószerkezettel együtt az 1 m2-re eső súlyterhelés 12,9 kg. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak relevánsak a projektünkkel kapcsolatban: a projektmenedzsment feladatok ellátása, a projekt előkészítése kapcsán az épületenergetikai tanúsítvány, a kiviteli terv, a projekt terv elkészítése, a HMKE rendszer megvalósítási terveinek elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a képzés esetében az oktatási anyag kidolgozása és képzés megtartása az energetikai beruházással érintett épület állandó használói számára, illetve műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése. A megvalósuló fejlesztésről tervezett a lakossági tájékoztatás megtartása a rendezvényszervezési költségsorhoz kapcsolódóan a projekt átadásakor.  A projektben szereplő rendszer használatbavételének engedélyére és a hatósági díjára, valamint minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségekre vonatkozó költségsorokat tartalmazza a projekt költségvetése. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM-ban megnevezett stratégiai célok teljesüléséhez. Az ITP-ben meghatározott „A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése” prioritáshoz kapcsolódó megyei stratégiai célként szerepel a Stratégiai erőforrások fenntartható használata, mely alapján világosan kimutatható a kapcsolódás a projekt és fejlesztési tervek között.A stratégiai erőforrások fenntartható használata keretében megfogalmazott fejlesztési terv a megye gazdaságának fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása érdekében is megkívánja a környezet állapotának javulását a fenntarthatóság megtartásával és az erőforrások minél környezettudatosabb gazdálkodásával, melyhez szorosan kötődik a megye jövőképe: „Baranya megye 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás”. Az azbesztmentesítés s az akadálymentesítés nem releváns jelen projektre nézve.

ugrás az oldal tetéje

Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

 A tervezett beavatkozás célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése (csapadékvíz elvezetés átépítése és részben új csapadékvíz elevezető hálózat létesítése és a meglévő árok felülvizsgálata a befogadó Baranya-csatornáig) a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés során az alábbi területek érintettek:

- Gödrei vízfolyás: A teljes szakaszon a földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges, illetve beton átereszek átépítése is indokolt.

- Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca: Áteresz ás árok átépítések.

- Vásártéri szakasz: A földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges. Új áteresz létesítése.

 Csapadék csatornahálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése része a projektnek a Kossuth Lajos. utca, Petőfi utca kereszteződésénél, valamint a Vásártér területén.

 Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik. A fejlesztés magas talajvízállású területen valósul meg (a talajvíz a völgytalpakon a felszínhez közel 2-5m mélységben található), ezért a törekvés részben tud csak megvalósulni. A kritikus részeken a pályázó célja a lehullott csapadékvíz mielőbbi elvezetése a veszélyeztetett területekről. A település közvetlen szomszédágában a 019 hrsz-ú víznyerő kút közelsége miatt, mely jelenleg is a fogyasztás csaknem felét elégíti ki, nem alakítható ki tározó. Erre nagyobb esély a távolabbi külterületeken, a Baranya-csatorna mentén kínálkozik.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010

17 192 359 17 192 359

ugrás az oldal tetéje

Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

A projekttel érintett Sásd Arad utca 1. szám alatti (312 hrsz.) épület ad helyet három önkormányzati alapítású, fenntartású intézménynek is, így a Védőnői Szolgálatnak, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak és Központnak, valamint a Sásdi Szociális Szolgálatnak. A felújítandó épület önkormányzati kötelező közszolgáltatási feladatokat lát el. Ilyen kötelező feladat az egészségügyi alapellátás körében a védőnői szolgálat fenntartása és szolgáltatás biztosítása. A védőnői szolgálat nyolc településen látja el feladatait. A feladatellátás egyben magába foglalja az iskolai egészségügyi feladatok ellátását is, a bölcsödében, nyolc település óvodájában, az általános iskolában és a sásdi középiskolában is. A projektben érintett ingatlan több funkciót lát el, az egészségügyi alapellátáson felül a következő ilyen: kötelező alapellátási szolgáltatási kör a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások. Ebbe tartoznak bele nyolc települést érintően a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a Hegyháti Járás valamennyi településére kiterjedően a család- és gyermekjóléti feladatok törvényben meghatározott és kötelezően ellátandó feladatai. A harmadik alapellátási körbe tartozik a Sásdi Szociális szolgálat, amely intézményi keretek között tizennégy önkormányzat felé nyújt szolgáltatást. Ellátja a házi segítségnyújtási feladatokat és az idősek és demens betegek nappali ellátását. A Szolgálatot, mint intézményt, a tizennégy alapító önkormányzat által létrehozott Szociális Társulás alapította és tartja fenn.

 Az Arad utca 1. szám alatti épület építészeti szempontból, illetve műszaki állagát tekintve megfelelő, de az elkészített energiatanúsítvány szerint rossz energetikai mutatókkal rendelkezik. A hőszigetelése és maga az épület szigetelése is hiányos, jelenkor követelményeinek, jogszabályi előírásainak nem felel meg. A nyílászárói elavultak, állapotukat tekintve nagyrészt rosszak, ezért cserére szorulnak. Fűtési technológiája rossz hatékonyságú (gázkonvektorok), ezért annak korszerűsítése is indokolt. Az épület nem felel meg a horizontális követelményként is előírt akadálymentesítési előírásoknak. Ezért különös tekintettel, hogy az épület funkciója az idősekről való gondoskodás is, feltétlenül szükséges az épület teljes körű akadálymentesítése. E nélkül feladatait teljes körűen ellátni nem tudja. Ezen körülmények indokolttá és szükségessé teszik, hogy a projekt megvalósításával a szolgáltatás tárgyi feltételei, körülményei lényegesen javuljanak. Eredményeként az épület állaga is javul, és hosszabb távon a működtetése az energia-megtakarítás révén olcsóbbá válik, valamint a teljes körű akadálymentesítést is sikerül megvalósítani.

Célunk az infrastruktúra energiahatékonysági fejlesztése és megújuló energia-felhasználásának növelése. A projekt megvalósítása révén sikerül elérni az épület hatékonyabb és olcsóbb energetikai működtetését azáltal, hogy az épület teljes körű energetikai szigetelése mellett megújuló energia felhasználásával, napkollektorok, napelemek elhelyezésével elektromos energiát illetve hőenergiát állítunk elő. Továbbá szilárd tüzelésű biomassza kazán üzembe helyezésével is hozzájárulunk ezekhez a célokhoz. Kondenzációs gázkazánra cseréljük az elektromos bojlereket, a melegvizes rendszert felújítjuk, ehhez kapcsolódóan három darab napkollektort telepítünk, két hőcserélős HMV tároló beépítése is megtörténik. Ezen felül 48 db napelemet is telepítünk, amelyek révén elektromos áramot nyerhetünk. A projekt rövid távú hatásai és eredményei mellett (olcsóbb üzemeltetés, körülmények javítása) hosszabb távú eredményei is lesznek. Kiemelendő e tekintetben a szén-dioxid kibocsájtás csökkentése, ezzel hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtásának minimalizálásához. A megújuló energiaforrások elérhetővé tételét is népszerűsítjük ez által.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 81 963 706 81 963 706

ugrás az oldal tetéje

Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A projekt megvalósítása során előkészítjük, majd be is vezetjük az ASP rendszert a Sásdi Közös Önkormányzati hivatal székhelyén a sásdi hivatalban és a gödrei kirendeltségen. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében és a hatékony működés segítéséhez eszközbeszerzést hajtunk végre. A munkaállomásokat fejlesztjük (pl. pc, nyomtató stb.) vásárlásával. Kártyaolvasókat szerzünk be, melynek használatával az önkormányzat dolgozói e-személyi segítségével be tudnak lépni a rendszerbe. Sásd Város Önkormányzatának képviselőtestülete által jóváhagyott és meghirdetett IT biztonsági és iratkezelési szabályzat fog elkészülni, melyek az ASP rendszer használatához kerülnek majd aktualizálásra. Az önkormányzati elektronikus ügyintézés folyamatának kialakítása érdekében, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások kerülnek megfogalmazásra, az ennek alkalmazásához szükséges önkormányzati rendeleteket megalkotjuk, a folyamatban részt vevő ügyintézőket felkészítjük a feladatra. A rendszer bevezetésének megkönnyítése érdekében adattisztítási, adatmigrációs és tesztelési tevékenységeket végzünk el.

Döntés éve

Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2016. Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-0039 6 987 470 6 987 470

 

ugrás az oldal tetéje

Emléktábla elhelyezés a Sásdról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére

A projekt keretein belül egy emléktáblát helyeztünk el az 1945-ben Sásdról gyűjtő- és hadifogolytáborokba elhurcolt 35 lakos emlékére a Sásdi Történeti Téka épületének falán.

Döntés év Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2016. Emléktábla elhelyezés a Sásdról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére GUL-15-D-2016-00106 500 000 500 000

 

ugrás az oldal tetéje

Területi együttműködés kialakítása Sásdon

A sásdi járásban megvalósuló projekt célja, hogy szakmai párbeszéd kezdődjön a járási együttműködésben részt vevő önkormányzatok és egyéb bevont szervezetek között. A projekt során a résztvevő önkormányzatok meglévő Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) felülvizsgáljuk és a jó gyakorlatok azonosítását követően elkészül a Járási Esélyteremtő Programterv (JEP). A szakmai munkában helyi szakemberek és külső szakértő egyaránt részt vesz.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2015. Területi együttműködés kialakítása Sásdon ÁROP-1.A.3-2014-2014-0120 21 977 975 21 977 975

Kapcsolódó dokumentum:

ugrás az oldal tetejére

Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton

Az Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton című pályázat komplex, több települést érintő projekt. Sásdon a Szent Imre utca 12. szám alatti önkormányzati irodaépület (hrsz.: 229/4) külső hőszigetelése valósult meg.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2014. Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton LEADER 2 611 700 2 675 200

ugrás az oldal tetejére

Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén

A projekt célja napelemes (villamosenergia-termelő) rendszer telepítése a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telephely mellett található Sásd 013/20 hrsz-ú területen. A rendszer a telep áramellátását hivatott szolgálni. Elhelyezésre került 222 db polykristályos napelem tábla, összesen 49,92 kWp csúcsteljesítménnyel. Pályázatunk kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - hogy ösztönözze a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, valamint hozzájáruljon a város energiatermelésének korszerűsítéséhez, az energiaköltségek csökkentéséhez.

Támogatás és összköltség az EMIR alapján:

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2013. Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0122 48 200 214 56 706 135

ugrás az oldal tetejére

 

"Tiszta víz - tiszta élet!" - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása II. forduló

Projekt azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047
Projekt időszak: 2012.05.25 – 2015.05.31
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 364 685 109 Ft

Sásd város (gesztor) és a kistérség - köztük a fejlesztéssel érintett hét környező település - vízellátása évtizedek óta vízminőségi problémákkal küzd. A probléma forrása olyan kémiai szennyezők jelenléte az ivóvízhálózatban, mint a bór, fluorid, nitrit, vas, mangán - melyek határérték feletti koncentrációi biológiai szennyezettséget okoznak. Sásd város önkormányzata valamint a jogi személyiség nélküli társulásban résztvevő önkormányzatok a három üzemeltető szervezettel (Pécsi Vízmű Zrt, Komló-Víz Kft és Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) egyeztetve közösen döntötték el a térség ivóvízminőség-javító programjának beindítását. A program célja a 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, valamint az elosztóhálózat problémáinak megoldása, úgy mint a nyomásingadozás, klórtartalom és a másodlagos vízszennyeződés, pangó vizek keletkezésének kizárása. A fejlesztés indokai: - A fejlesztéssel érintett települések kútjai határérték feletti mennyiségben tartalmaznak ammóniumot, nátriumot (nem igényel beavatkozást), bórt, vasat, és mangánt. A vízművek kútjai régiek, rossz állapotban vannak, felújításuk indokolt. - A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a települések környezeti állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és életkörülményeit javítja, másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb feltételeket jelent a betelepüléshez. - A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus lehetőségeinek jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő ivóvízminőség révén biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek megtartása. - Nem biztosított a jelenlegi állapotban az érintett lakosság környezeti biztonsága. - A vízminőségi határértékek átlépése, a nem megfelelő ivóvízminőség egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják. - Nem biztosított a tisztább egészségesebb környezet elérése. Vízminőségi problémák illetve azok alapvető okai: - Régen a vízfeltárást inkább mennyiségi oldalról biztosították, a ma releváns szennyező komponenseket nem mérték. - Szerves és nem szerves szennyező anyagok jelenléte a vízadó rétegekben- természetes előfordulás, vagy szennyező emberi tevékenység következménye. - Meglévő tisztítás technológia nem megfelelő hatásfokkal működik, elavult (általában 80-90-es években épültek. Metanull, Fermasicc, Irma, Vattenteknik). - Másodlagos szennyeződés az elosztóhálózatban. - Túldimenzionált elosztó hálózatok, pangó vizek, rossz nyomásviszonyok. Közvetlen célcsoportok: - Az ivóvíz-minőség javításban közvetlenül érintett háztartások (~5520 fő, 95,8%) Közvetett célcsoportok - Projektterület teljes lakossága - A mikrotérség lakossága - üzemeltető szervezetek Főbb tevékenységek A fejlesztés során a 8 érintett településből Kishajmás (~2,8 km; vízátvétel Bodolyabérről) és Palé (2,0 km; vízátvétel Sásdról) megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátása távvezeték megépítésével valósul meg, míg a további hat település tekintetében biológiai ammóniummentesítés történik. Ennek során mintegy 4770 fm távvezeték épül, 445 fm távvezeték és 410 fm települési vízvezeték felújítás történik, 48660 fm hálózattisztítás, 6 db kútfúrás, 6 db vízműtelep felújítás és 1110 m3/d új víztisztítási eljárás alkalmazása mellett. A rendszer üzembe helyezése előtt 6 hónap próbaüzem kerül betervezésre. A projekt legfőbb eredménye, hogy a projektterület (2013-ra becsült) 5.769 fős népességének, mintegy 95,8%-a, azaz ~5.520 fő jut majd megfelelő minőségű vízhez. A projekt megvalósítása és fenntartása során nagy hangsúlyt kapnak az esélyegyenlőségi (esélyegyenlőségi felelős alkalmazása, esélyegyenlőségi képzés, érintett célcsoporttal egyeztetés) és környezeti fenntarthatósági vállalások (fenntarthatósági terv, partnerség építés, ÜHG anyagok csökkentése) teljesítései. A kommunikációs kötelezettség teljesítése az Arculati Útmutató és kedvezményezetti tájékoztatási útmutató előírásaival összhangban teljesítésre kerül.

Támogató szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Honlap elérhetőség:
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Energia Központ Nonprofit Kft.

Elérhetőség:
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Tel.: +36 1/802-4300

ugrás az oldal tetejére

"Tiszta víz - tiszta élet!" - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása I. forduló

Projekt azonosító: KEOP-7.1.3.0-2008-0020
Projekt időszak: 2009.02.20 – 2012.01.17.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 13 451 250 Ft

 

Az ivóvíz minősége a magyar és európai közösségi jogszabályok által szigorúan szabályozott, stratégiai fontosságú közegészségügyi kérdés. Sásd város (gesztor) és a kistérség - köztük a fejlesztéssel érintett hét környező település - vízellátása évtizedek óta vízminőségi problémákkal küzd. A probléma forrása olyan kémiai szennyezők jelenléte az ivó