Intézmények

Sásdi Általános Művelődési Központ

Cím: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Intézményvezető:       
                                   Gálné Banizs Gabriella
                                   E-mail: ovoda@sasdiamk.hu 
                                   Telefon: 06 72 575-013


Intézményegységvezetők:
                                    Meggyesi Mónika Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
                                    E-mail: mkk@sasdiamk.hu
                                    Telefon: 06 72 475-663; 06 72 575-047

                                    Urvald Péter Sásdi Történeti Téka vezetője
                                    E-mail: helytortenet@sasd.hu

Letölthető dokumentumok:

Terembérleti szabályzat
Alapító okirat

Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje

7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Telefon: 06 72 575-013
E-mail: ovoda@sasdiamk.hu
Honlap: www.sasdiamk.hu

Tagintézményvezető: Gálné Banizs Gabriella
Bölcsődevezető: Illés Diána

Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött. 2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július 1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvónők, a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5 csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1-jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2011 szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje.
100 éves óvodánkban jelenleg 5 csoport működik, valamennyi vegyes életkorú, vagyis mindenütt megtalálható az alig 3 éves éppúgy, mint a 6-7 éves korú gyermek. A csoportösszetétel ezáltal sokkal családiasabb, életszerűbb- az új kicsik beszoktatása hamarabb lezajlik, hiszen a testvérek, barátok, ismerősök, a nagyobb gyermekek segítik a kapcsolatteremtést, a könnyebb beilleszkedést.
Bölcsődei csoportunk engedélyezett létszáma 12 fő, az óvodai csoportok a beiratkozástól függően 20-25 fővel indulnak.
Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető, gyermekekhez értő óvónő, gondozónő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai életet alakítsuk ki, ahol a derű, a nyugalom, a jó közérzet a jellemző, ahol gondoskodni tudunk a 3-6-7 éves gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítéséről.
Az egyéni szükségletek mellett törekszünk a társas szükségletek kielégítésére, amely jelenti a felnőttekkel, társakkal való jó kapcsolat alakítását és az együttműködést. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkalmazkodó képesség, önállóság, segítőkészség, udvariasság, figyelmesség, türelem, tolerancia, kitartás, a konfliktuskezelés képességének alakítására.
Valljuk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük. Folyamatos életszervezés mellett elég időt hagyunk a játékra, biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét.
Sokféle tevékenységforma (mesélés, verselés, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, bábozás, dramatizálás, séta, kirándulás, kísérletezés, stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kezdhessék meg az iskolai életet.
Fontosnak tarjuk, hogy az óvodás évek alatt minden gyermek, önmagához képest fejlődjön. A fejlődést nem erőltetjük, de folyamatosan nyomon kísérjük, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez. Mottónk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”
Óvodánkat a rugalmas, részben folyamatos napirend jellemzi. Ez egyrészt biztonságot ad a gyermeknek, mert pontosan tudja, hogy mikor mit várnak el tőle a felnőttek és a gyermekek. Másrészt a napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény szerint végezzék a gyerekek a különböző tevékenységeket.
Az óvodánkba kerülő gyermekek a Süni, a Napocska, a Hétszínvirág, a Micimackó, vagy a Teddy csoport óvodásai lehetnek. Az utóbbi csoportban magyar-német kényelvű nevelés folyik, ahol arra törekszünk, hogy a napi tevékenységek közben természetes módon fejlődjön a gyermekek nyelvi kultúrája, a kisebbségi nyelv és kultúra iránti érzékenysége: a gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, tanulgatnak német nyelvű mondókákat, verseket, dalokat is. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kialakítását. Mindennapi találkozásaink mellett, az óvoda-család kapcsolatot a közös programok alkalmával igyekszünk elmélyíteni.

Dolgozóink:

Óvodapedagógusok

Blumenschein Erika Óvodapedagógus
Csiba Ernő Ferencné Óvodapedagógus
Gálné Banizs Gabriella Szakvizsgázott óvodapedagógus
Kesztyüs Kitti Óvodapedagógus
Konczné Téwich Adrienn Német nemzetiségi óvodapedagógus
Rillné Bukovics Valéria Német nemzetiségi óvodapedagógus
Sebőkné Nickl Melinda Óvodapedagógus
Stepper Viktória Német nemzetiségi óvodapedagógus
Szivák-Böröcz Anita Óvodapedagógus
Vácziné Lakatos Anikó Szakvizsgázott óvodapedagógus

Nevelőmunkát segítők

Deák Veronika Óvodatitkár
Simon Etelka Szakképzett dajka
Farkasné Rostás Gabriella Szakképzett dajka
Kissné Hipp Mónika Szakképzett dajka
Sohonyainé Kovács Éva Szakképzett dajka
Takácsné Szili Izabella Szakképzett dajka
Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi Pedagógiai asszisztens
Keserűné Győri Rózsa Pedagógiai asszisztens

Bölcsődei dolgozók

Illés Diána Kisgyermek nevelő-gondozó
Razgyelné Dobszai Valéria Kisgyermek gondozó
Hirné Hortobágyi Júlia Szakképzett dajka

Technikai dolgozók

Buzás Istvánné Takarító


Letölthető dokumentumok:

Intézményi SZMSZ
Intézmény Házirendje

Hirdetmény óvodai, bölcsődei beiratkozásról
Kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
Nemzetiségi nevelés igénylése
Óvodai / Bölcsődei felvétel iránti szándéknyilatkozat

Figyelem!

Azoknak a szülőknek, akik külföldön tartózkodnak óvodaköteles gyermekükkel, bejelentési kötelezettségük van az Oktatási Hivatal felé – Bejelentés óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről.

A bejelentés az alábbi linken elérhető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

Sásdi Általános Művelődési Központ alá tartozó konyhák

Az óvoda épületében működő konyha:
7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Telefon: 20/376-7295


A Művelődési Központban működő konyha:
7370 Sásd, Szent Imre utca 25-27.
Telefon: 20/318-4110


Élelmezésvezető:
Sohonyai Bernadett Beáta
Telefon: 20/318-4110,
email: konyha2015@gmail.com

Konyhai dolgozók

Bánhegyiné Illés Andrea Szakácsnő
Benedekné Bartha Katica Konyhai dolgozó
Bodor Lajosné Konyhai dolgozó
Borbély Istvánné Konyhai dolgozó
Budainé Vészi Annamária Konyhai dolgozó
Orsós Lászlóné Szakácsnő
Seres Lászlóné Konyhai dolgozó
Sohonyai Bernadett Beáta Élelmezésvezető
Szemes Lajosné Konyhai dolgozó
Vargáné Kleisz Gabriella Konyhai dolgozó
Virth József Balázs Szakács

Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.
Telefon: 06 72 475-663, 06 72 475-171
Honlap: www.sasdkonyvtar.hu
E-mail: mkk@sasdiamk.hu

Tagintézményvezető: Meggyesi Mónika

A Művelődési Központ és Könyvtár Sásd város összevont közművelődési intézménye. A kulturális centrumként működő többfunkciós intézményben a könyvtár mellett, hagyományos és nem hagyományos művelődési formák, civilek, amatőr művészeti csoportok kapnak helyet. Tevékenységi köre kiterjed klubok, szakkörök működtetésére, kiállítások, fesztiválok közönségtalálkozók megrendezésére, tanfolyamok lebonyolítására. Feladata továbbá nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolítása, színházlátogatások, kirándulások szervezése. Számos szabadtéri- és nagyrendezvénnyel segíti mind az egyetemes, mind a nemzeti, etnikai és helyi kulturális hagyományok őrzését, ápolását.

Bővebb információt ITT talál. 

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 955-755
E-mail: sasdcss@gmail.com

Intézményvezető: Nagy Szilvia

Szakmai Egységek:

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  • Járási Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

  • a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás biztosítása.

Munkatársak:

Váradi Krisztina családsegítő (Sásd, Felsőegerszeg, Vázsnok, Meződ településeket látja el)
Balogh Dóra családsegítő (Sásd, Gödre, Baranyaszentgyörgy, Varga, Palé településeket látja)

A Járási Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja

  • ​​a gyermekjóléti alapszolgáltatás hatósági feladatait, 
  • valamint speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai tanácsadást, jogi segítségnyújtást, meditációt, családterápiát, családkonzultációt, módszertani támogatást, kapcsolattartási ügyelet, telefonos készenléti ügyeletet.

Munkatársak:

Thománé Mattburger Adrienn esetmenedzser, a Sásdi, Mindszentgodisai, Gödrei mikro-térségben látja el feladatait
Bucskó Szidónia esetmenedzser, a Sásdi. Vásárosdombói Mágocsi mikro-térségben látja el feladatait
Pernekker Balázs járási jelzőrendszeri tanácsadó

Ügyfélfogadási idő:

Sásd  
Hétfő 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Kedd 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Szerda 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Gödre  
Kedd

10:00-11:00

Baranyaszentgyörgy  
Kedd

8:30-9:30

Meződ  
Kedd

14:00-15:00

Vázsnok  
Csütörtök

08:30-09:30

Varga  
Hétfő

14:00-15:00

Felsőegerszeg  
Szerda

14:00-15:00

Palé  
Kedd

14:00-15:00

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Honismereti Szakkör, Sásdi Történeti Téka

7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 4.
E-mail: helytortenet@sasd.hu

Tagintézményvezető: Urvald Péter

A Honismereti Szakkör a Sásdi Általános Művelődési Központ keretein belül működik, a helyi önkormányzat támogatásával. A 2012-ben lezárult „Digitár” projekt segítségével egy új kiállítóhely nyílt a gyűjtemény számára a Sásdi Történeti Téka  épületében. A szakkör tagjai kéthetente ülnek össze, feladatuk – a gyűjtésen, a tárgyak rendszerezésén és a krónikaíráson túl - a folyamatos érdeklődést fenntartó, kiállítás üzemeltetése. A Sásdi Történeti Téka több szolgáltatással várja az érdeklődőket, többek között kiállítások helyszíne és más rendezvények helyszíneként látogatható.

További információ:
helytortenet@sasd.hu címen, vagy Urvald Péter szakkörvezetőtől kérhető.
https://www.facebook.com/SasdiTortenetiTeka

 

Szociális étkeztetés

Ügyintéző: Gáspár János
Telefon:
70/709-1356
72/576-520 (138-as mellék)

letölthető formanyomtatvány