Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata

 Közérdekű adatok

 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
Szervezeti, személyzeti adatok
 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata,
Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5.
Sásd, Dózsa u. 32. 72/576-520
fax: 72/576-522
titkarsag@sasd.hu
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai megtekintés
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Eizemann János polgármester
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Lajos Márta hatósági ügyintéző,
kihelyezett ügyfélfogadás
kedd 14-15 óra között:
Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5.
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Eizemann János polgármester,
Szelle Gyöngyi alpolgármester
Nagy-Gál Attiláné, Szabó Krisztina, Lukács Attila, Szelle Gyöngyi képviselők
 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye megtekintés
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nincs
 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécs, József Attila u. 10. 72/507-000
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat
 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai megtekintés
 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények megtekintés
 A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében  gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei megtekintés
 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Szervezeti és Működési Szabályzat
képviselő-testületi ülésekről készült
nyilvános jegyzőkönyvek (lásd alább)
 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától lásd alább
 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  
 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
Gazdálkodási adatok
 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadása
 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 1fő falugondnok
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével  
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pályázati adatok
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) nem releváns

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése   VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
-
 „Nyugat – Hegyháti önkormányzatok útjainak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” projekt 

Tájékoztató
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 
 
„Fedett piactér kialakítása Baranyaszentgyörgyön” projekt 
Tájékoztató

 

Jegyzőkönyvek

2019.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2019.12.02 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.11.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.10.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.09.18 megtekintés - megtekintés megtekintés
2019.08.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.08.12 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.07.11 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.06.03 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.05.13 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.03.11 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.01.28 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2019.01.22 rendkívüli ülés - megtekintés megtekintés

2018.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2018.12.13 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.11.28 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.11.06 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.08.24 - megtekintés megtekintés megtekintés
2018.07.25 - - - megtekintés
2018.07.23 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.06.13 megtekintés megtekintés megtekintés megteintés
2018.04.23 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.03.05 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.02.19 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2018.01.25 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés

2017.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2017.12.27 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.12.04 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.10.26 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.08.22 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.05.08 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.04.03 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.02.15 megtekintés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.02.03 rendkívüli ülés megtekintés megtekintés megtekintés
2017.01.09 megtekintés - megtekintés megtekintés

2016.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Testületi ülés ideje Meghívó Előterjesztések Jelenléti ív Jegyzőkönyv
2016.12.12 megtekintés megtekintés