Óvodai, bölcsődei beiratkozásról tájékoztató

A JÁRVÁNY MIATT KIZÁRÓLAG

 • ONLINE
 • VAGY KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNNYAL

TISZTELT SZÜLŐK!

Ebben az évben a kialakult járványhelyzet miatt a beiratkozások sem a szokásos módon alakulnak.
A jelentkezéseket CSAK online vagy papíralapon fogadjuk április 6. és 20. között.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Kérjük Önöket, hogy az óvodai, bölcsődei igényeiket számunkra is küldjék meg az adatok pontosítása érdekében az alábbi nyomtatvány kitöltésével.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elérhető az oldal alján, illetve a Városházán, nyomtatott formában átvehető (Dózsa Gy. u. 32).
A kitöltött kérelmeket az ovoda@sasdiamk.hu címre lehet eljuttatni, illetve az óvoda postaládájába kérjük bedobni.

Az óvodába a 2020/21-es nevelési évre kötelező beíratni azon gyermeket, aki:

 • 2020. augusztus 31-éig betölti a 3. életévét.

Beíratható az a gyermek is, aki:

 • a 2020/21-es nevelési évben tölti be a 3. életévét.

Alapító okiratunk szerint ellátjuk az integráltan nevelhető gyermekeket:

 • érzékszervi: enyhén hallássérült, gyengén látó
 • enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos
 • enyhén mozgásszervi fogyatékos
 • egyéb pszichés fejlődési zavar /figyelem-vagy magatartásszabályozási zavar/.

Nemzetiségi nyelvi nevelés: német egy csoportban, melynek igényléséhez a szülőnek nyilatkoznia kell.
Bölcsődénkbe az első életévüket betöltött gyermekeket tudjuk fogadni.

A beíratáshoz feltétlen szükséges iratokat a személyes találkozáskor szükséges bemutatni. Ezek a következők:

 • A szülő/ gondviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
 • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
 • Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv
 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok – ételallergia
 • Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
 • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
 • Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
 • Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye)

Az óvoda és a bölcsőde felvételi körzete: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Varga, Vázsnok, Meződ, Palé, Oroszló, Felsőegerszeg

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

A gyerekekre, szülőkre vonatkozó szabályok az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017-ben születtek és 2020. augusztus 31-éig betöltik a 3. életévüket.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Kérelem letölthető az oldal alján.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. Bejelentés letölthető az oldal alján.

Az óvoda neve: Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje OM: 201 881
Az óvoda nyitva tartása: 06.30 – 17.00
A 2020/2021 nevelési év: 2020.09.01 – 2021. 08.31-ig tart.

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
Nemzetiségi nevelés igénylése
Óvodai / Bölcsődei felvétel iránti szándéknyilatkozat

Figyelem!

Azoknak a szülőknek, akik külföldön tartózkodnak óvodaköteles gyermekükkel, bejelentési kötelezettségük van az Oktatási Hivatal felé – Bejelentés óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről.

A bejelentés az alábbi linken elérhető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre.
Várjuk jelentkezésüket!

Gálné Banizs Gabriella
ÁMK igazgató

Elérhetőségeink:
ovoda@sasdiamk.hu
0672/575 013
0670/709 1388

 

Sásd, 2020.03.31.